Kdo jsme

Armáda spásy v Anglii (Margate, Kent)

Naše vize

Kázat evangelium, zakládat sbory, činit učedníky

V co věříme

 1. Věříme, že Písma Starého i Nového zákona byla dána vnuknutím Božím, jenom ona ustanovují Boží pravidla křesťanské víry a křesťanského života.
 2. Věříme, že je jediný Bůh, který je nekonečně dokonalý, je stvořitelem, zachovávatelem a vládcem všech věcí a kromě něho nemá být uctíván nikdo jiný.
 3. Věříme, že se Bůh zjevil ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch Svatý, a tyto tři osoby jsou nerozdělené ve své podstatě a jsou si rovné ve své moci a slávě.
 4. Věříme, že v osobě Ježíše Krista je spojena Boží i lidská přirozenost, takže On je současně celý a pravý Bůh a celý a pravý člověk.
 5. Věříme, že naši prvotní rodiče byli stvořeni ve stavu nevinnosti, ale svou neposlušností se připravili o čistotu a radost, následkem jejich pádu se všichni lidé stali hříšníky, zcela zkaženými, a proto právem vystavenými Božímu hněvu.
 6. Věříme, že Ježíš Kristus svým utrpením a smrtí vykoupil celý svět, takže každý, kdo opravdu chce, může být spasen.
 7. Věříme, že ke spasení je nezbytné pokání před Bohem, víra v našeho Pána Ježíše Krista a znovuzrození z Ducha Svatého.
 8. Věříme, že jsme ospravedlněni milostí skrze víru v našeho Pána Ježíše Krista a že každý, kdo věří, má svědectví sám v sobě.
 9. Věříme, že setrvání ve stavu spasení je závislé na trvající poslušné víře v Ježíše Krista.
 10. Věříme, že plné posvěcení je výsadou všech věřících a že celý jejich duch, duše i tělo mohou být zachovány bez poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
 11. Věříme v nesmrtelnost duše, ve vzkříšení těla, v poslední soud na konci světa, ve věčnou radost spravedlivých a v nekončící potrestání zlých.

Kde jsme